بعد از مهاجرت به رشت

نه ماه دوندگی برای خرید زمین دلخواه در نزدیکی رشت در محیطی به شعاع ۴۰ کیلومتر حول رشت در دی ماه ۹۷ نتیجه داد.

ادامه خواندن بعد از مهاجرت به رشت