امیدواری یا ناامیدی اجتماعی

چرا این پیش فرض یا حتی دلهره برای ورود به یک اداره وجود دارد که نکند دست از پا دراز تر یا بدتر از آن، دست به سر شده از آن اداره بیرون بیاییم؟

ادامه خواندن امیدواری یا ناامیدی اجتماعی