مسئولیت اجتماعی ما در برابر بچه ها

قصه ای که می خواهم بنویسم از طبیعت گردی امروزمان شروع می شود اما ماجرا به مسئولیت اجتماعی می انجامد.

طبیعت گردی

امروز صبح، جمعه ۱۳ اردیبهشت ۹۸، با یک تصمیم ناگهانی راهی سوباتان تالش شدیم. کوله ها را برداشتیم. بساط ناهار را جور کردیم و دوتایی (خودم و همسرم) بعد از مشخص کردن مسیر روی گوگل راه افتادیم. از رشت به سوباتان. کمی جستجو کردم. چند نتیجه اول حول نوشته های آژانس های مسافرتی و تور های دریاچه نئور تا سوباتان می چرخید. حوصله نکردم و بیشتر نخواندم. که اگر خوانده بودم اشتباهی شاید از جاده «مریان» سر در نمی آوردیم.

ادامه خواندن مسئولیت اجتماعی ما در برابر بچه ها